Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Brabant een schrikbarend tekort van 30.000 woningen en dat tekort wordt elk jaar groter. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. Een goed vestigingsklimaat is van groot belang. Maar JA21 vergeet ook het unieke karakter van Brabant niet. Het unieke landschap van Brabant moet blijven bestaan, maar ook in deze gebieden moet passende en betaalbare woningbouw mogelijk zijn voor jong en oud.

JA21 Brabant wil

 • Procedures en vergunningen voor woningbouw vereenvoudigen
 • Actief locaties aanwijzen waar woningbouw mogelijk is
 • In de buitengebieden beperkte woningbouw mogelijk maken voor Brabanders
 • Doorstroom bevorderen door meer seniorenwoningen
 • Bouwen in dorpen, zodat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en voorzieningen op peil blijven
 • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren binnen alle dorpen en steden
 • Beperkende quota voor woningbouw beëindigen
 • Hoogbouw vaker toestaan
 • Geen flexwoningen bouwen, maar échte woningen voor Brabanders
 • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
 • Woningbouw voorrang geven op aanleg van windturbines en zonnevlaktes