Natuur, Landbouw en Platteland

De agrarische sector is van cruciaal belang voor de Brabantse economie en identiteit. Het belemmeren van boeren met een woud aan regels, waaronder provinciale regels die nóg strenger zijn dan de landelijke, moet stoppen. De belemmerende werking van het bureaucratische Natura 2000-stempel moet worden tegengegaan. De leefbaarheid van onze dorpen moet worden beschermd door het voorzieningenniveau op peil te houden.

JA21 Brabant wil

  • De rol van de provincie in de agrarische sector zo klein mogelijk maken en de vrije markt haar werk laten doen
  • Dat regels in Noord-Brabant niet strenger zijn dan in de rest van het land. Hiervoor maken we het landbouwbesluit van 7 juli 2017 ongedaan, stoppen we met het stikstofconvenant uit 2013 en heffen we de stallendeadline van 2024 op
  • Natura 2000-gebieden verminderen en verkleinen
  • Stoppen met het opdringen van initiatieven als kringlooplandbouw en circulaire economie
  • Stoppen met het afnemen van onbenutte vergunde ruimte
  • Belemmeringen weghalen voor innovatie op het gebied van mestverwerking en voor het toekennen van natuurbeschermingsvergunningen
  • Algemeen beheer van onze natuur en ons landschap door de inwoners van Brabant laten plaatsvinden
  • De wolf uit Brabant verplaatsen. Hiervoor is een aanpassing van de status van de wolf noodzakelijk