Stikstof

De provincie verkeert in de wurggreep van een door de overheid zelf gecreëerde stikstofcrisis. Als gevolg daarvan ligt ondanks het enorme woningtekort de woningbouw op zijn gat, zijn automobilisten de klos en worden boerenbedrijven in hun voortbestaan bedreigd door gedwongen uitkoop en onteigening. JA21 verzet zich tegen het stikstofbeleid van het kabinet en komt op voor onze voedselzekerheid en het unieke karakter van ons platteland. We moeten niet af van onze prachtige agrarische sector, maar van de totaal doorgeschoten stikstofwetgeving. Zodat Nederland weer van het slot gaat en er weer ruimte komt voor boeren en woningbouw.

JA21 Brabant wil

  • Zich vanuit de provincie fel verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid
  • In Brabant de Natura 2000-status van 14 stikstofgevoelige gebieden herzien en waar mogelijk ontdoen van het verstikkende bureaucratische label
  • Een landelijke reparatiewet om de provincie te bevrijden uit de onrealistische stikstofwetgeving
  • Natuurbeleid baseren op concrete waarnemingen in plaats van rekenmodellen
  • Invoering van een opgehoogde drempelwaarde van 1 mol
  • Geen gedwongen uitkoop of onteigening van boeren vanwege stikstof
  • Een schot tussen stikstof- en ammoniakuitstoot: ook geen uitkoop of onteigening van boeren ten faveure van andere activiteiten
  • Vertrouwen op de innovatiekracht van de agrarische sector
  • Spoedwoningbouw aanmerken als ‘algemeen belang’: woningmarkt van het stikstofslot